Pravila o zaštiti privatnosti

KO SMO MI
Mi smo kompanija Ewopharma d.o.o. Beograd, članica Ewopharma grupe. Naša adresa je Borisavljevićeva br. 78, 11010 Beograd, Srbija.
Ewopharma d.o.o. Beograd je kontrolor vaših ličnih podataka, osim ako ste drugačije informisani. Sedište Ewopharma Grupe nalazi se u Šafhauzenu.
Naši podaci za kontakt su info@ewopharma.rs. Telefon: +381 11 77 00 585. Kontakt našeg saradnika za GDPR je GDPR@ewopharma.rs

LIČNI PODACI DOSTAVLJENI ILI PRIKUPLJENI OD STRANE EWOPHARMA DOO
Sledi skraćeni spisak glavnih namena u čiju svrhu se vaši lični podaci mogu obrađivati zavisno od kategorije obrade podataka kojoj pripadate.
Imajte na umu da se pristupom ličnim podacima upravlja i kontroliše unutar Ewopharma d.o.o. Beograd i Ewopharma Grupe. Vašim ličnim podacima pristupaće samo zaposleni Ewopharma Grupe koji imaju relevantnu nameru da pristupe vašim podacima, na primer lični podaci vezani za farmakovigilancu mogu se preneti na našu kancelariju u Slovačkoj koja je nosilac dozvole za naše proizvode. Takođe, podacima mogu da pristupe oni koje angažujemo da nam pomognu u našem poslovanju ili onima kojima je potrebno da pružimo informacije u skladu sa zakonom ili zbog samoodrživosti (na primer, u slučaju prevare). Konkretnije informacije o nameni, pravnim osnovama, periodu čuvanja/skladištenja, obelodanjivanju podataka, vašim pravima na zaštitu podataka o ličnosti i kome se obratiti u vezi sa obradom podataka i vašim pravima, biće dostavljene u posebnim obaveštenjima o obradi podataka koja će biti dostupna u vreme prikupljanja vaših podataka ili će vas nadležno zaposleno lice obavestiti pre obrade vaših podataka.
Period čuvanja ličnih podataka može da varira i Ewopharma d.o.o. Beograd će proceniti slučajeve u odnosu na samu obradu i rizike za vas kao subjekta obrade podataka. U nastavku su navedene neke opšte smernice. Za sve druge situacije vaši lični podaci će se čuvati samo toliko dugo koliko je potrebno u skladu sa važećim propisima, za rešavanje sporova ili u skladu sa strogim kriterijumima razvijenim u okviru Programa za zaštitu podataka Ewopharma Grupe. Za konkretne informacije molimo vas da kontaktirate info@ewopharma.rs ili GDPR@ewopharma.rs.

Vrsta obrade i svrha

Vrsta ličnog podatka

Zakonska osnova

Period čuvanja

Ugovor sa Ewopharma d.o.o.

Adresa, ime, npr. podaci za plaćanje

Ugovorni odnos

Trajanje ugovora ili onoliko dugo koliko je navedeno u ugovoru

Sadašnji/prošli/budući klijent

Ime, poslovna adresa, broj telefona

Legitimni interes

Uglavnom 3 godine

Ako primite plaćanje za usluge/ proizvod/sponzorstvo, Ewopharma d.o.o. će zadržati takve lične podatke u skladu sa važećim zakonodavstvom o transparentnosti, poreskim zakonom (ili ekvivalentom) i internom politikom zadržavanja podataka

Platna lista/podaci za plaćanje, ime, adresa

Ugovorni odnos/pravna obaveza

Kako je navedeno u ugovoru ili lokalnom zakonodavstvu

Istraživanje kupaca/takmičenja/ankete

Ime, adresa, lični podaci specifični za predmetni projekat

Obično pristanak, ali ako se prikupljaju podaci iz posebne kategorije, uslov će takođe biti pravna osnova. To će Vam biti saopšteno u pisanom obliku, pre svakog učestvovanja

Do završetka projekta, osim ako se drugačije dogovori

Pokloni/nagrade na Fejsbuku i InstagramuIme, adresa, kontakt telefonPristanak3 radna dana ili ako je drugačije dogovoreno

Zdravstveni podaci u slučaju kada koristite naše proizvode ili bolujete od bolesti u terapijskom područja koje nas zanima. Oni mogu biti deo prijave neželjenog događaja prosleđene nama.

Ime, adresa, zdravstveni podaci, specifične reakcije na proizvod (na pr. neželjeni događaj/reakcija)

Zakonska obaveza i uslov 9.2 (h) (pružanje zdravstvene zaštite i upravljanje sistemima i uslugama zdravstvene zaštite) ili 9.2 (i) (javni interes, zaštita od pretnji zdravlju, osiguravanje visokih standarda kvaliteta i sigurnosti u pogledu zdravstvenih proizvoda)

10 godina nakon povlačenja odobrenja za stavljanje leka u promet

Opšta  pitanja na našu imejl adresu ili kancelariju koji zahtevaju naš odgovor

Ime, imejl adresa, broj telefona, detalji razgovora

Legitimni interes

2 godine

Kandidat za posao

Ime, imejl adresa, CV, propratno pismo

Pristanak ili legitimni interes

1 godina, osim ako je posebno radno mesto

Prenos ličnih podataka unutar Ewopharma Grupe potreban u opštim uslovima poslovanja

Poslovni detalji ili relevantni detalji u zavisnosti od prirode upita

Legitimni interes ili pristanak

U zavisnosti od prirode upita, ali obično jedna godina, osim ako nije potrebno drugo vreme

Eksterno knjigovodstvo

Poslovni detalji, neki drugi detalji kao što su poreski brojevi

Legitimni interes, pravna obaveza ili pristanak

U skladu s ugovorom o radu/komercijalnim ugovorom, pristankom ili važećim zakonom

Nezavisni IT administratori

Pristup svim podacima na serveru

Legitimni interes

Koliko god podaci ostaju na serveru

Zdravstvena zaštita na radu

Podaci o zdravlju

 

 

Osiguravajuća društva

Podaci o zaposlenom, lični podaci pravne prirode

Legitimni interes

Prema zahtevu osiguravajućeg društva, lokalnog zakona i pravnih slučajeva

Marketinškim putem kroz medije kao što su imejl, bilteni, internet stranice, promotivni materijali

Imejl adresa, ime, broj telefona, kućna adresa

Pristanak

Kako je navedeno u obrascu za  pristanak

Vaše lične podatke možemo da prikupljamo od trećeg lica. Treće lice bi trebalo da poštuje zakone o zaštiti podataka. Molimo da nas kontaktirate, ako mislite da ih ne poštuje.

PRENOS PODATAKA U DRUGE DRŽAVE
Postoji nekoliko slučajeva u kojima će Ewopharma d.o.o. Beograd morati da prenese vaše lične podatke izvan zemalja Evropskog ekonomskog prostora (EEA). Gde je to potrebno, Ewopharma d.o.o., ili zaposleno lice u Ewopharma Grupi, preneće samo lične podatke u zemlju kojoj je dodeljena odluka Evropske komisije o primerenosti. To znači da će vama, kao subjektu obrade podataka, biti obezbeđeni slični standardi zaštite prava na privatnost ličnosti u zemlji koja prima podatke, kao što biste ih imali u zemljama Evropskog ekonomskog prostora (EEA). Gde ne postoji odluka o primerenosti, koristiće se model klauzule koji je odobrila Evropska komisija ili druge vrste zaštite podataka odobrene od strane Evropske komisije ili njenog tadašnjeg izaslanika. U suprotnom se vaši lični podaci neće prenositi.

KOJE PODATKE ĆEMO PODELITI
Ewopahrma d.o.o. Beograd neće obelodaniti vaše lične podatke osim ako nema zakonsku osnovu za to. Kada Ewopharma d.o.o. Beograd ima nameru da obelodani vaše lične podatke, obavestiće vas o tome u vreme prikupljanja podataka putem Obaveštenja o privatnosti podataka, vaše saglasnosti, ugovora ili druge dokumentacije koju ste dobili. Svaki lični podatak koji podelimo sa našim glavnim sedištem u Švajcarskoj sada je predmet odluke o primerenosti i stoga svaki lični podatak koji se prenese u naše glavno sedište biće adekvatno zaštićen odgovarajućom zaštitom.
U svim drugim situacijama vaši lični podaci će se čuvati onoliko dugo koliko je neophodno u skladu sa važećim zakonom, za rešavanje sporova ili strogim kriterijumima razvijenim u okviru Programa za zaštitu podataka Ewopharma Grupe. Za konkretne informacije molimo vas da kontaktirate info@ewopharma.rs ili GDPR@ewopharma.rs.

VAŠA PRAVA
Imate pravo da zatražite kopiju svih vaših ličnih podataka i potvrdite njihovu tačnost ili zatražite da se isprave.
Imate pravo da zatražite da se vaši lični podaci izbrišu iz našeg sistema. Ako se vaši lični podaci čuvaju na osnovu saglasnosti, istu možete povući slanjem imejla osobi za kontakt navedenoj u vašem obrascu za davanje saglasnosti.
Imate pravo da zatražite ograničavanje obrade podataka ili da se potpuno usprotivite obradi podataka u određenim slučajevima. Ovi zahtevi biće ocenjeni u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja.

POSLEDICE NEDAVANJA LIČNIH PODATAKA
Ewopharma d.o.o. Beograd neće od vas tražiti nikakve lične podatke koji prema mišljenju kompanije uopšte nisu neophodni. Stoga, ako odbijete da date podatke, možda nećemo moći da sarađujemo sa vama. Ovo će se rešavati u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja.

POSETIOCI NAŠE INTERNET STRANICE
Kada neko poseti neku od naših internet stranica trebalo bi da zna da koristimo usluge trećih lica, Google Analytics, za prikupljanje standardnih internet zapisa informacija i podataka o obrascima ponašanja posetioca. Osim približne lokacije (IP adresa), podaci koje prikupljaju ovi servisi većinom su anonimni podaci o prometu poput informacija o pretraživaču, informacija o uređaju i jeziku. Ne prikupljamo dodatne podatke, kao što su vaš starosni uzrast, pol, interesovanja ili bankovni podaci. Prikupljene podatke koristimo kako bismo dobili pregled o tome kako ljudi pristupaju i koriste našu internet stranicu i kako bismo unapredili svoje usluge i korisnički doživljaj. Podatke ne koristimo ni u kakve dodatne svrhe, poput profilisanja osoba koje pristupaju našoj internet stranici.
Ako nas kontaktirate putem naših internet stranica, koristićemo te podatke samo u svrhu odgovaranja na pitanja/žalbe ili predloge koje pošaljete. Nakon rešavanja vašeg upita, vaši lični podaci biće uništeni.

BEZBEDNOST PODATAKA
Preduzimamo razumne korake da zaštitimo vaše lične podatke pomoću fizičkih i/ili elektronskih mera bezbednosti primerenih osetljivosti ličnih podataka.
Iako primenjujemo sigurnosne mere, ne možemo garantovati sigurnost svakog podatka koji dostavite imejlom ili preko interneta. Dostavu ličnih podataka putem takvih mreža obavljate na vlastiti rizik, s obzirom na to da nijedan prenos putem interneta nikada nije 100% bezbedan ili bez greške. Treba da postupate sa posebnom pažnjom prilikom donošenja odluke o tome koje ćete nam podatke poslati imejlom ili objaviti na našoj internet stranici.

INTERNET STRANICE TREĆIH LICA
Možete odabrati da pristupite internet stranicama i uslugama određenih trećih lica preko naše internet stranice. Ewopharma d.o.o. Beograd nije odgovorna za pravila i postupke drugih internet stranica u vezi sa zaštitom privatnosti. Za više informacija o njihovim pravilima o zaštiti privatnosti treba da pretražite njihove internet stranice.Imamo stranicu na Fejsbuku i Instagramu koje se odnose na neke naše proizvode. Kada odlučite da podelite informacije sa Fejsbukom ili Instagramom, na informacije koje podelite primenjivaće se njihova pravila o zaštiti privatnosti. Ta društvena mreža takođe može da podeli informacije s nama i može na svojoj stranici objaviti informacije o vašim posetama našoj internet stranici. Vaše postavke privatnosti možete promeniti na samom Fejsbuku.

UPOTREBA KOLAČIĆA OD STRANE EWOPHARME
Da biste pročitali o kolačićima koje koristi ova internet stranica, pogledajte našu Politiku o kolačićima.

Kako mogu da promenim svoje postavke u vezi sa kolačićima?
Da biste promenili podešavanja kolačića, kliknite ovde.

PRAVO NA PRIGOVOR
Ako smatrate da nismo poštovali vaša prava na pošten i primeren način, imate pravo na prigovor nadležnom organu za zaštitu podataka.